Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Culture, ritual and revolution in Vietnam


Malarney, Shaun Kingsley
Culture, ritual and revolution in Vietnam / Shaun Kingsley Malarney. - London ; NewYork : RoutledgeCurzon, 2002
        xvi, 253 p. : ill ; 23cm.
        ISBN 0700715797
        Số định danh : 390.09597 M103

        Nội dung: Ph.1: Dòng chảy cách mạng đến Thinh Liet (Cải cách ruộng đất: xác lập lại xã hội và đất sử dụng. Xác lập lại văn hóa và các giá trị tinh thần); Ph.2: Thành quả cách mạng

    This is a study of the history and consequences of the revolutionary campaign to transform culture and ritual in northern Vietnam. Based on official documents and several years of field research, it provides a detailed account of the nature of revolutionary cultural reform in Vietnam.

Dữ liệu điện tử: http://opac.libsiss.org.vn:8081/search/frame_book.asp Culture, ritual and revolution in Vietnam

Malarney, Shaun Kingsley Culture, ritual and revolution in Vietnam / Shaun Kingsley Malarney. - London ; NewYork : RoutledgeCurzon, 2002  ...